به آمبولانسیتی خوش آمدید

کادرمحترم درمان ،پس ازورودبه پنل شرکت های آمبولانس،نام کاربری وکلمه عبوردلخواه خودراثبت نموده،سپس باواردکردن نام کاربری وکلمه عبوردرپنل کاربری،درقسمت ویرایش مشخصات ،فقط نام ونام خانوادگی،عنوان شغلی وآدرس خودراثبت نمایند. عنوان شغلی حتمابایدبعدازنام خانوادگی نوشته شود.                                                                                                                              مثال: علی شجاعی (پرستار،بهیار) تهران،خیابان شریعتی،بیمارستان.......                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

undefined